Gedragscode

De Panathlon-verklaring legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Deze gedragscode is gebaseerd op een visie van openheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen en wordt ondertekend door alle jeugdbegeleiders. Bij aanvang van het sportjaar ontvangt elk lid een exemplaar met de elementaire gedragscode.

1. Gedragscode voor jeugdatleten

Stiptheid.
We verwachten van onze deelnemers dat zij steeds 5 minuten vóór aanvang van de trainingen aanwezig, zodat wij op tijd kunnen starten.

Orde en netheid.
We laten alles ordelijk en net achter, dat geldt voor zowel sportaccommodatie (sportterreinen en kleedkamers) als het gebruikte materiaal.

Gezond sporten.
Verzorging blessures.
Meld blessures meteen aan de sportbegeleider en verzorg de blessure goed. Een goede verzorging bevordert de genezing.

Hygiëne.
Lichamelijke hygiëne is bij sport eens zo belangrijk. Zorg voor:
– goede eet- en drinkgewoontes voor- en na het sporten
– douchen na het sporten
Het lichaam is een wonderbaarlijke machine, draag er dus goed zorg voor!

Omgang met alcohol, tabak en drugs.
Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport. Wij tolereren geen enkele vorm van gebruik van alcohol, tabak en drugs in onze sportgroepen.

Omgang met medespelers, trainers en andere deelnemers.
We verwachten van alle deelnemers dat zij zich goed gedragen tegenover alle partijen: medespelers, trainers en andere deelnemers. Ook derden die aanwezig zijn op dat ogenblik worden niet belemmerd in hun activiteiten.

Fairplay.
We staan voor fairplay t.o.v.
– tegenstander – juryleden
– publiek

Interne sanctionering bij inbreuk tegen goed gedrag
Bij het schenden van deze gedragscode treedt in eerste instantie de jeugdbegeleider op tegen de overtreder en komen zij, in overleg, tot een interne sanctie, vb de trainer bijstaan bij het klaarzetten van het sportterrein. Bij ernstige feiten of bij herhaaldelijke schending van de gedragscode, kunnen de deelnemers in samenspraak met de hoofdverantwoordelijke en de ouders, verwijderd worden van de groep.

2. Gedragscode voor jeugdbegeleiders

Verantwoordelijkheid ten opzichte van de sport.

Als jeugdbegeleider sta je in voor de begeleiding van de kinderen tijdens het sporten. Dat houdt enerzijds in dat je verantwoordelijk bent voor het aanleren van de sport en anderzijds voor het gedrag van de jongeren tijdens jouw training. Je beoogt het doel om zoveel mogelijk jongeren op regelmatige basis aan het sporten te krijgen. Jongeren die niet de intentie hebben om competitief te sporten, kunnen steeds bij jou terecht als vangnet.
Het aanleren van sporttechnieken wordt afgewisseld met sportspelen zodat een leuke mix ontstaat van plezier en ontwikkeling. Het gedrag van de jongeren is niet iets wat je tijdens je lessen alleen kan veranderen. Je kan er wel aandacht op vestigen wat voor jouw de belangrijkste regels zijn en deze ook vooraf kenbaar maken.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van de deelnemers.

Speelgelegenheid.
Je geeft de jongeren de kans om betrokken te worden bij de sport en geeft hen zoveel mogelijk speelkansen. Veelal gebeurt dat in groep, maak ook af en toe tijd om jongeren individueel bij te sturen.

Kindvriendelijkheid.
De lessen en je manier van communiceren is aangepast aan de leeftijd van de jongeren. Je kan hen niet alleen boeien met de sport, maar ook door jouw enthousiasme. Je weet je aan te passen aan je publiek.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van de medetrainers.

Je maakt afspraken met je collega’s rond o.a.:
–  groepsindeling en taakverdeling
–  gebruik en opbergen van materiaal
–  begeleiden van sportlessen en uitwisselen van lesideeën
–  begeleiden van activiteiten van de sportgroep buiten het sporten

Verantwoordelijkheid ten opzichte van de sportgroep.

Een sportclub is meer dan lesgevers en deelnemers die komen sporten. De sfeer en omkadering zijn eens zo belangrijk. Een vlotte samenwerking en communicatie tussen deelnemer, jeugdbegeleider, trainers, ouders en clubbestuur is de sleutel tot het succes. Als iedereen doet wat er van hem/haar verwacht wordt, en zelfs een beetje meer, dan gaan wij een fantastisch jaar tegemoet.

3. Gedragscode voor ouders

Gedrag ten opzichte van eigen kind.
Elk kind is welkom bij onze sportclub. Ouders kunnen hun eigen kinderen stimuleren om te sporten. Zij mogen echter geen handelingen stellen die de sport of andere jongeren in het gedrang brengen, vb. aansturen op onsportief gedrag t.o.v. clubgenoten, juryleden of tegenstanders.
Mogen wij vragen steeds tijdig aanwezig te zijn vóór aanvang van de lessen.

Gedrag ten opzichte van jeugdbegeleider.
Indien er zich een probleem voordoet, kunnen ouders steeds terecht bij de begeleider of hoofdverantwoordelijke. Onaangepaste taal wordt niet getolereerd.